Study Opportunities in Foreign Languages

English Version

Malaysia is a fascinating and enchanting nation of different races, cultures and religions, co-existing in harmony in a tropical paradise in the heart of Southeast Asia. Malaysia comprises two distinct land areas, West Malaysia and East Malaysia. West Malaysia is a peninsula, flanked by the South China Sea on the east and Straits of Malacca on the west, with Thailand as its northern neighbour and Singapore sitting at the south. West and East Malaysia cover a total land area of about 329,758 km2 and are separated by approximately 40 miles of sea.

Content extracted from Study in Malaysia Handbook (8th International Edition)
Category: Study Opportunities in Foreign Languages

Arabic Version

التعليم فى ماليزيا من بين مسوؤليات الحكومة الفيدرالية. يبدأ نظام التعليم الحكومى من المرحلة ماقبل الأبتدائية الى المرحلة الجامعية. المراحل التعليمية قبل الثلاثية (وهى مرحلة التعليم التى تبدأ ما قبل الأبتدائية الى الثانوية) تكون تحت اشراف وسلطة وزارة التعليم (MOE ) بينما تكون مرحلة التعليم الثلاثية من مسؤولية وزارة التعليم العالى(MOHE). وتحاول الحكومة من خلال رؤيتها ان توصل ماليزيا الى مركز الصدارة فى رقى التعليم.

Content extracted from Study in Malaysia Handbook (8th International Edition)
Category: Study Opportunities in Foreign Languages

Malay Version

MPendidikan di Malaysia merupakan tanggungjawab kerajaan persekutuan. Sistem pendidikan kebangsaan merangkumi pendidikan dari pra-sekolah hingga ke pengajian tinggi. Pendidikan pra-tertiari (dari prasekolah hingga pendidikan menengah) adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia manakala pendidikan tertiari pula terletak di bawah kuasa Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Visi kerajaan ialah menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan di rantau ini.

Content extracted from Study in Malaysia Handbook (8th International Edition)
Category: Study Opportunities in Foreign Languages

French Version

L'éducation est la responsabilité du gouvernement dont l'engagement est de fournir une instruction saine à tous. Le système éducatif malaisien couvre l'éducation du niveau primaire, petites écoles jusqu'au niveau universitaire troisième cycle. Les enseignements primaires et secondaires sont situés sous l'autorité du ministère de l'éducation (MOE) alors que l'enseignement tertiaire ou supérieur est la responsabilité du ministère de l'éducation supérieure (MOHE). La vision du gouvernement est de faire de la Malaisie un centre d'excellence éducative.

Content extracted from Study in Malaysia Handbook (8th International Edition)
Category: Study Opportunities in Foreign Languages

Indonesian Version

Pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah federal dan Malaysia berkenginan untuk pendidikan yang bagus untuk semua. Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan dari tahap pra-sekolah sampai ke tahap universitas. Pendidikan pra-tersier (yakni dari prasekolah sampai pendidikan menengah) adalah di bawah jurikdisi Kementerian Pendidikan Malaysia sedangkan pendidikan tersier adalah tanggungjawab Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Visi pemerintah adalah menjadikan Malaysia sebagai pusat pendidikan yang bermutu tinggi.

Content extracted from Study in Malaysia Handbook (8th International Edition)
Category: Study Opportunities in Foreign Languages

Korean Version

교육은 연방 정부 책임이며 말레이시아 정부는 좋은 질의 교육을 모두에게 제공하도록 헌신하고 있다. 국가 교육 제도는 유치원에서부터 대학교까지 포함하고 있다. 유치원에서 중등 교육까지는 교육부(MOE) 관할이며, 그 이후의 교육은 고등교육부(MOHE)에서 책임을 지고 있다. 정부는 말레이시아를 우수한 교육의 중심지로 만들려고 한다.

Content extracted from Study in Malaysia Handbook (8th International Edition)
Category: Study Opportunities in Foreign Languages

Mandarin Version

Updated!

马来西亚是位于东南亚心脏地带一个迷人的国家。她是一个拥有多元种族、各种文化风情及宗教色彩,但人民却能和睦 共处的一个热带天堂。

Content extracted from Study in Malaysia Handbook (8th International Edition)
Category: Study Opportunities in Foreign Languages

Vietnamese Version

Giáo dục là trách nhiệm của Chính quyền và chính phủ Malaysia buộc phải chu cấp một nền giáo dục tốt nhất cho tất cả mọi người. Hệ thống giáo dục Malaysia bao gồm giáo dục từ mầm non cho đến đại học.Giáo dục trước đại học nằm dưới sự quản lí chỉ đạo của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục ( MOE ) trong khi giáo dục bậc đại học và cao hơn là trách nhiệm của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Cấp Cao (MOHE.) Quan điểm của chính phủ nhằm biến Malaysia thành một trung tâm giáo dục xuất sắc.

Content extracted from Study in Malaysia Handbook (8th International Edition)
Category: Study Opportunities in Foreign Languages