StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details

Diploma in Tahfiz and Tafsir Al-Quran #

Offered by: Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Course Duration6 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyDiploma Level
Field of StudyHumanities
Entry Requirements

SYARAT AM

Diploma
Pemohon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya TIGA(3) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan SPM.

SYARAT KHAS

1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Melayu
 • Matematik/Matematik Tambahan dan

    salah satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
 • Turath Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Turath Dirasat Islamiah
 • Turath Bahasa Arab
 • Usul Al-Din
 • Al-Syariah
 • Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu'asirah
 • Manahij Al-'Ulum Al-Islamiah
 • Al-Adab Wa Al-Balaghah

2. Mendapat sekurang-kurangnya LULUS dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

3. Calon mestilah tidak mempunyai sebarang ketidakupayaan atau kecederaan dan tidak mempunyai sebarang penyakit keturunan.

4. Lulus ujian dan temu duga.

5. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.

 

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会