Course Details
Islamic Science University of Malaysia (USIM) Logo

Bachelor of Corporate Administration (Hons)

Offered by: Islamic Science University of Malaysia (USIM)
Course Duration8 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyBusiness Management & Administration
Stream RequirementsArts Stream
Entry Requirements

SYARAT AM

 

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN


STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

 

DAN


MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan 

SYARAT KHAS

 

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Mathematics (M) / Mathematics (T) / Perakaunan / Ekonomi / Pengajian Perniagaan

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah
  • Mana-manaDUA (2) daripada mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Mathematics / Additional Mathematics
  • Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会
Course Interest Test - Find out what course is right for you!
Course Interest Test - Find out what course is right for you!